SÚŤAŽ

HOLIČSTVO ::: BARBER SHOP oslavuje v júli 5. narodeniny. FORMULÁR PRE REGISTRÁCIU V SÚŤAŽI


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom ktorý upravuje marketingovú súťaž nazvanú "nakúp a vyhraj". 

Usporiadateľ a organizátor súťaže

1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je HOLIČSTVO ::: BARBER SHOP, Ľubomír Tomko, Nálepkova 1309/23, 05311 Smižany, IČO: 43234241, ďalej len "usporiadateľ".

Trvanie súťaže

1. Súťaž prebieha v termíne od ........ do ........... na území Slovenskej republiky, výhradne v prevádzke Holičstvo ::: Barber Shop, Zimná 61, Spišská Nová Ves, a v eshope na stránke www.holicstvo-barbershop.sk. 

Účasť v súťaži

1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré splnia pravidlá súťaže. 

2. Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá v čase konania súťaže nakúpi produkty pánskej kozmetiky Apothecary87, Clubman Pinaud, Dear Barber, alebo Vines Vintage v minimálnej hodnote 20 € (princíp 1 nákup = 1 účasť)

a) kompletne vyplní osobné údaje na súťažný kupón, ktorý dostane po zaplatení tovaru v hodnote nad 20 € a vhodí do označeného boxu umiestneného v prevádzke Holičstve ::: BarberShop, Zimná 61, Spišská Nová Ves. Do súťaže budú zaradené iba kupóny, ktoré budú obsahovať čitateľné korešpondenčné údaje účastníka v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa bydliska.

b. alebo na stránke www.holicstvo-barbershop.sk vyplní v elektronickom formulári súťaže svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, číslo objednávky a číslo faktúry, dátum nákupu a splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže. Do súťaže o hodinky budú zaradené iba úplné, riadne a správne vyplnené údaje uvedené vo formulári, ktoré budú obsahovať všetky požadované informácie.

Súťažný formulár môže byť zaslaný vždy len jednou z uvedených možností a to buď vhodením vypísaného kupónu do súťažného boxu na prevádzke, alebo elektronicky. 

3. Súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť opakovane, vždy však s novým vyplneným kupónom, alebo registráciou na webových stránkach súťaže (princíp 1 nákup = 1 účasť).

4. Odoslaním súťažného formulára súťažiaci súhlasí s kompletnými pravidlami súťaže.

Priebeh súťaže

1. Súťažiaci musí v súťažnom období odovzdať

> a) do súťažného boxu kompletne vypísaný kupón (Účasť v súťaži bod 2.a).

> b) zaregistrovať sa do súťaže elektronicky (pozri Účasť v súťaži bod 2.b).

Výhra

Do súťaže je zaradená 1 výhra. Vyžrebovaný bude 1 výherca štýlových drevených pánskych hodinek TIME 4 TIROL. Výherca bude následne do 14 pracovných dní od skončenia súťaže kontaktovaný prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky s cieľom dohodnutia spôsobu odovzdania výhry. Výhercu vyžrebujeme po ukončení súťaže spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapojili či už vhodením kupónu do súťažného boxu, alebo vyplnením súťažného elektronického formulára. 

Výhra je neprenosná, nie je možné ju vymeniť ani požadovať výmenu za finančné prostriedky. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za stratu, alebo iné znehodnotenie a nie je povinný, takto spôsobené škody uhradiť, alebo poskytnúť výhercovi, ktorému výhra patrí, náhradu.

Po vzájomnej dohode bude výhra odovzdaná prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu, ktorú súťažiaci uviedol na súťažnom kupóne, alebo na  elektronickom formulári a zároveň bude meno výhercu zverejnené na stránke www.holicstvo-barbershop.sk. V prípade, že výherca nebude na e-mailovú výzvu / telefonát  reagovať, prípadne sa nezve späť do 5 dní od prvého e-mailového kontaktovania, nárok na výhru mu zaniká.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Ny výhru v súťaži neexistuje právny nárok. Vymáhanie výhry, alebo účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyzdvihnutím výhry.

Účasťou v tejto súťaži sa súťažiaci zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto pravidlá súťaže. Nerešpektovanie týchto podmienok má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a stratu nároku na cenu.

Osobné údaje

1. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú spoločnosti Holičstvo ::: BarberShop zastúpenú Ľubomír Tomko, Nálepkova 1309/23, Smižany, IČO: 43234241 výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje súťažiaceho (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov s cieľom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení a súhlas o ochrane osobných údajov (GDPR), informácie sú uvedené na stránke www.holicstvo-barbershop.sk/ochrana-osobnych-udajov. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre potreby realizácie súťaže a odovzdania výhry, t.j. riadneho plnenia záväzkov, vyplývajúcich z pravidiel súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov nie je usporiadateľ schopný súťažiacemu riadne výhru odovzdať. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby spoločnosť Holičstvo ::: BarberShop sama, alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenala osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, kombinovala a preskupovala. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný len  počas trvania súťaže, odo dňa jeho získania, t. j. odo dňa prihlásenia sa do súťaže, pokiaľ účastník súťaže nepožiada o ich vymazanie z databázy Usporiadateľa súťaže skôr. Spoločnosť Holičstvo ::: BarberShop zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2. Výhercovia súťaže dávajú usporiadateľovi bezplatný súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a názov obce v oznamovacích prostriedkoch a na webovej stránke usporiadateľa v súvislosti s aktivitami vzťahujúcimi sa na túto súťaž.

Záverečné ustanovenia

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž čiastočne, alebo úplne zrušiť, prerušiť, alebo predĺžiť obdobie trvania súťaže bez udania dôvodu.

2. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať podmienky účasti v súťaži. Usporiadateľ môže v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.

3. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore a dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa. Usporiadateľ má tiež právo vylúčiť takého účastníka súťaže, ktorý je z týchto činností dôvodne podozrivý.

4. Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry, než je stanovená usporiadateľom. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

5. Námietky týkajúce sa priebehu súťaže môžu súťažiaci zaslať do 5 dní odo dňa zverejnenia výhercu na súťažných stránkach prostredníctvom e-mailu info(a)holicstvo-barbershop.sk. Námietky budú prerokované do 20 pracovných dní odo dňa ich prijatia. Súťažiaci, ktorý vzniesol námietku, bude o rozhodnutí informovaný e-mailom.

6. Kompletné pravidlá súťaže sú publikované na stránke www.holicstvo-barbershop.sk.


V Spišskej Novej Vsi, 7.10.2019